Title-members

wangjianhua-blianyuye-bxiaoqihua-bqinying-bxiayanjuan-bzhanxiaoling-bchenkeyi-b
zhouqi-bwangjianhua-btracy-blerongdi-bwangjianhua-bWangxiyingwenjuan-b

洛杉矶越剧团团员简介片花

团员简介团长: 王建华 徐派小生

wangjianhua-b

副团长:连玉烨

lianyuye-b

chenkeyi-b

lerongdi-bLeiyun  qinying-b

Wangxiying   xiayanjuan-bxiaoqihua-b   zhanxiaoling-b

zhouqi-b

wangjianhua-blianyuye-bxiaoqihua-bqinying-bxiayanjuan-bzhanxiaoling-bchenkeyi-b
zhouqi-bwangjianhua-btracy-blerongdi-bwangjianhua-bWangxiyingwenjuan-b
FacebookTwitterRedditSina Weibo