wangjianhua-blianyuye-bxiaoqihua-bqinying-bxiayanjuan-bzhanxiaoling-bchenkeyi-b
zhouqi-bwangjianhua-btracy-blerongdi-bwangjianhua-bWangxiyingwenjuan-b

Members Introduction: Promotion Video

Leader: Wang Jianhua

wangjianhua-b

Assistant Leader:Lian Yuye

lianyuye-b

chenkeyi-b

lerongdi-bLeiyun  qinying-b

Wangxiying
xiayanjuan-bxiaoqihua-b   zhanxiaoling-b zhouqi-b

wangjianhua-blianyuye-bxiaoqihua-bqinying-bxiayanjuan-bzhanxiaoling-bchenkeyi-b
zhouqi-bwangjianhua-btracy-blerongdi-bwangjianhua-bWangxiyingwenjuan-b
FacebookTwitterRedditSina Weibo